خانم مولود اسماعیلی

ه نظر من بارزترین ویژگی این دوره وجود تسهیلگر حرفه ای و پیگیر در تک تک روزهای دوره است،عاطفه عزیزم بسیار مهربان و خوش انرژی بودند و دلسوزانه و دوستانه راهنمایی میکردند.
ارزشمندترین دستاورد من در دوره ۴۲روزه که با همراهی و تسهیلگری عاطفه عزیزم ایجاد شد،تعادل نسبی در هشت حوزه زندگی ، یافتن هدف اصلی حوزه کسب وکار و همچنین نجات از سردرگمی و باری به هر جهت بود.
توصیه ها و آموزش های خانم بروجردی به پشتوانه سالها تجربه ایشان با دید منطقی، عقلانی و علمی و نه صرفا انگیزشی واقعا برای بهبود کیفیت زندگی و ایجاد آرامش و تعادل در جنبه های مختلف موثر و کارآمد است.